جدول قیمت نریشن

این جدول مبتنی بر نریشن های زبان فارسی تنظیم شده است

پایه
200.000 تومان / یک روز
  • صدای خوب
  • ادیت صدا
  • تنظیم موسیقی
  • نگارش متن
  • تصویر گذاری
پیشرفته
500.000 تومان / یک روز
  • صدای عالی
  • ادیت صدا
  • تنظیم موسیقی
  • نگارش متن
  • تصویر گذاری
حرفه ای
1000.000 تومان / دو روز
  • صدای معروف و ملی
  • ادیت صدا
  • تنظیم موسیقی
  • نگارش متن
  • تصویر گذاری