دوبله 1

نمونه ایی از دوبله انجام شده توسط همکاران در دپارتمان دوبله فلوریا فیلم آماده شده است . سفارش دهنده صرفا ویدیوی خودشان را ارسال کرده اند و فرایند عملیات ترجمه ، زیر نویس ، دوبله و آماده سازی نهایی توسط فلوریا فیلم صورت پذیرفته است

  • اشتراک گذاری